Logo

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 01.12.2012 er angivet med kursiv og understreget.

1. Formål og medlemskab
Klubbens formål er med udgangspunkt i en fælles interesse for golfspillet at dyrke sporten og ikke mindst det sociale samvær i denne forbindelse.
Det er ikke klubbens formål at dyrke elite, turnerings- eller anden form for golf, hvor resultatet er det vigtigste.

Som medlemmer af klubben kan optages alle som accepterer ovennævnte og som ønsker at indgå i et uhøjtideligt socialt fællesskab omkring golfsporten. Endvidere kan optages passive medlemmer under følgende kategorier:

- medlemmer som midlertidigt ikke fysisk kan deltage som aktivt medlem. Perioden skal dog minimum være på 3 måneder i tidsrummet 1. april – 31. oktober.
- ikke golfspillende familie eller samlever.
- et medlem kan ikke være passiv i After Rock og samtidig aktivt spillende i anden golfklub

En betingelse for optagelse er en anbefaling fra et eksisterende medlem og kandidaten er i besiddelse af gyldigt DGU-kort.
Bestyrelsen er besluttende om optagelse af medlemmer og der opkræves et indmeldelsesgebyr på DKK 300,- som ikke refunderes ved eventuel udmeldelse.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden med en måneds varsel til udgangen af en måned.
Såfremt et medlem har en kontingentrestance på mere end 3. mdr. eller - for aktive - over en periode på 2 år ikke har haft en fremmødeprocent på minimum 75 % - fraregnet længere sygdomsperioder - kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlemmet ekskluderes.
Af hensyn til klubbens muligheder for at gennemføre de planlagte matcher sættes der en begrænsning på 23 medlemmer ( aktive + passive ), idet forholdet imellem aktive og passive forventes uændret.

2. Klubbens hjemsted.
Foreningens hjemsted er på den til enhver tid valgte formands private adresse.

3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og den afholdes hvert år i december måned i forbindelse med julematchen.
Generalforsamlingen skal indkaldes med 4 ugers varsel og forslag til behandling på generalforsamlingen skal modtages senest 14 dage før dato for generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag skal senest 6 dage før generalforsamlingen være fremsendt skriftligt til alle medlemmer.
Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kasserer fremlægger regnskab og kontingent til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
     - herunder forslag til matchledere i det kommende år.
     - herunder eventuelle forslag til ændringer af bøderegulativet.
  5. Valg til bestyrelse
     - medlemmerne vælges for minimum 2 år.
     - i lige år er Formand og Sponsor- og Præmiemester på valg.
     - i ulige år er Kasserer, Overordnet Matchleder og Bødekassemester på valg
   6. Valg af revisorer
   7. Eventuelt

Såfremt der måtte være ekstraordinære forhold kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med minimums 14 dages varsel.

4. Bestyrelse
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af :

     Formand
     Kasserer
     Overordnet Matchleder
     Bødekassemester.
     Sponsor- og præmiemester.

Bestyrelsen vælger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer og formanden kan ikke vælges.
Bestyrelsen afholder de for foreningens daglige virke nødvendige bestyrelsesmøder og må ikke disponerer, så foreningens egenkapital på nogen måde bliver negativ. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden i en valgperiode vil bestyrelsen fordele opgaverne og afvente næste valg som beskrevet i vedtægternes pkt.3.

5. Kontingent – Økonomi
Det er ikke klubbens formål at opbygge en formue, men i princippet at få indtægter og udgifter for året til at balancere. Der kan dog aftales opsparingsordninger til større begivenheder.
For at sikre det økonomiske fundament for klubben betales der DKK 120,00 pr. måned hele året for aktive medlemmer og DKK 60,00 for passive medlemmer. Beløbet skal overføres automatisk til foreningens konto. 9173 4783 050889.
Princippet for anvendelse af klubbens kontingentindtægter er en fordeling således:
50 % til weekend-arrangementet
25 % til julematch
25 % til øvrige matcher

Bødekasse.
Som tilskud til kontingentindtægter forefindes en bødekasse, hvor indtægterne opgøres af Kassereren på en speciel konto.
Bødekassemesteren sørger for opgørelse og kontant indkassering af bøder efter hver match.
Bødekassemesteren og Kassereren afgør i fællesskab, hvor meget af bødekassens formue, som skal anvendes til hver match under hensyntagen til, at bødekassen i princippet skal være tom ved årets afslutning.
Som udgangspunkt betaler deltagerne i en match den fulde green fee. Tilskud til matcher, weekendtur og julematch i.h.t de vedtagne budgetter.
Bødekassemesteren kan før match meddele om der for denne enkelte match vil herske specielle bøderegler udover nedennævnte, samt sammen med Ansvarlig Matchleder fastsætte dagens "skammegrænse ”. Skammegrænsen skal fastsættes til hver match uanset matchform.
Såfremt der ikke i klubbens kasse findes dækning for præmier til kommende matcher kan Bødekassemesteren, Sponsor- og præmiemesteren samt Kassereren i samråd ved en match uddele en kollektiv bøde til dækning af præmier.

Afbud til en match skal være afgivet inden den første bold i matchen slår ud.
Weekendtur tæller som en ( 1 ) match og bøder udregnes efter samlet score i alle matcher divideret med antallet af matcher.

Såfremt der ikke kan spilles 18 huller ganges scores op til 18 huller og bøder betales efter dette.


· Udeblivelse fra match uden afbud:   DKK 100,-
· Vinderbøde:   DKK 25,-
· Runner Up bøde:   DKK 15,-
· Score under skammegrænsen. Pr. point fra skammegrænsen:   DKK 5,-
· At spille sig ned i lavere handicap:   DKK 30,-
· At forlade arrangementet før det sociale samvær:   DKK 40,-
· At skulle have kredit til næste gang:   DKK 20,-
· Maksimal bøde for en enkelt match for deltagere i matchen:   DKK 50,-
· At glemme Nyhavnscyklen til næste match:   DKK 50,-
· Birdie, En spiller som præsterer en birdie i en match betaler DKK 10,-
· Eagle, Såfremt der i en match præsteres en Eagle, skal samtlige detagere i matchen (aktive+ passive) betale DKK 5,-
· Dagens spil (aktive + passive). Se nærmere regler nedenfor:

Dagens spil. Matchlederen bekendtgør på startlisten, hvad der på dagen "spilles" om. Det kan være f.eks. være, hvem der bliver dagens vinder eller hvem vinder den røde cykel. Kun fantasien sætter grænser. Inden matchen indsamler dagens matchleder deltagernes ( aktive + passive ) bud. Alle betaler kr. 10,- og halvdelen af puljen går til vinderen/vinderne og halvdelen går til bødekassen. Bødekassemesteren sørger for opkrævning efter matchen.
Kun spillere som er startet i matchen er underlagt bødekassen. Passive medlemmer deltager ikke i bødekassen, udover ved "Eagle" & "i Dagens Spil"

6. Matcher.
Den Overordnede Matchleder skal sikre, der hvert år afholdes

6 tællende matcher
1 weekend arrangement (2 tællende matcher>
1 julematch

Matchdatoer ligger på de samme tidspunkter hvert år, som beskrevet nedenstående:

Match nr. 1 afholdes lørdag i den sidste hele weekend i april.
Match nr. 2 afholdes lørdag i den næstsidste hele weekend i maj
Match nr. 3 og 4 afholdes den næstsidste hele weekend i juni.
Match nr. 5 afholdes lørdag i den tredje hele weekend i august
Match nr. 6 afholdes lørdag den første hele weekend i september
Match nr. 7 afholdes lørdag den sidste hele weekend i september
Match nr. 8 afholdes lørdag den sidste hele weekend i oktober
Match nr. 9 afholdes lørdag den første hele weekend i december

Hvor matchdatoerne rammer en lørdag i forbindelse med en helligdag, flyttes matchen til den efterfølgende lørdag.

På generalforsamlingen fastsættes den Ansvarlig Matchleder for hver match. Den Ansvarlige Matchleder for dagens match skal senest 3 uger før en fastlagt match udsende indbydelse med alle nødvendige oplysninger, samt sikre nødvendige reservationer samt bestillinger.
Når den Ansvarlige Matchleder har modtaget tilmeldingerne og har antal deltagere og matchform på plads kontaktes Sponsor- og præmiemesteren for fastlæggelse af præmier til den pågældende match.

Den Ansvarlige Matchleder er ansvarlig for inden matchen løbende at få opdateret After Rock`s hjemmeside med tilmeldinger samt senest en uge før match offentliggøre startliste på hjemmesiden. I samarbejde med Overordnet Matchleder efter matchen udarbejde scoreliste og udlevere en kopi til Bødekassemesteren, samt sikre at der tilgår administrator af hjemmesiden en kopi til offentliggørelse af resultatet.

Der anvendes de formularer som forefindes på hjemmesiden.

De 6 faste matcher + 2 matcher i forbindelse med weekend arrangement opgøres som individuel stableford score ( ved holdmatcher får holdets deltagere holdets point ) og det medlem som sammenlagt i disse matcher har den højeste score er årets klubmester og modtager på generalforsamlingen ” pokal ” skaffet af Sponsor- og præmiemesteren og overrækkes af Formanden.
Endvidere vil Sponsor- og præmiemesteren sørge for udarbejdelse af diplom som overrækkes til årets klubmester af Formanden
Sponsor- og præmiemesteren sørger for et diplom til det medlem som har deltaget i mindst 5 matcher og har opretholdt den højeste gennemsnitsscore. Diplomet overrækkes af Formanden.

Den Ansvarlige Matchleder er ansvarlig for der efter hver match gennemføres en værdig præmieoverrækkelse i god ro og orden.

Gæstespillere til de enkelte matcher er altid velkomne under forudsætning af de er anbefalet af et klubmedlem som deltager i matchen. Gæstespillere afholder selv eventuel green fee samt betaler en fee til klubben svarende til klubbens tilskud til aktive egne spillere. Herefter deltager gæstespillerne på lige fod med klubmedlemmerne. Den samme gæstespiller kan max. deltage i 3 matcher pr. sæson og gæstespillere kan ikke deltage i weekendmatch og julematch.

Alle spillere inkl. gæstespillere deltager i præmierækken. En enkelt spiller kan ikke opnå mere end 1 præmie i den samme match
Derudover er det, det enkelte medlems mulighed og ret at arrangerer yderligere matches, som dog ikke nødvendigvis skal afholdes efter foreningens regler.

7. Sponsor- og præmiemesteren.
Sponsor- og præmiemesteren er ansvarlig for løbende at indhente matchpræmier igennem alle tænkelige kanaler, således der til hver match kan foretages en festlig præmieuddeling på et passende niveau..
Sponsor- og præmiemesteren fastlægger suverænt typen af præmier til hver match.

8. Øvrige arbejdsopgaver.
Formanden fungerer tillige som klubbens sekretær og skal i øvrigt holde liv i klubben og tilse at klubbens vedtægter overholdes. Det er Formandens opgave at påtale overfor medlemmer som ikke holder sig indenfor rammerne af foreningens virke.
Formanden sørger for referat fra Generalforsamlingen samt udarbejdelse af bestyrelsesprotokol.
Kassereren holder styr på foreningens økonomi, checker kontingentindbetalinger og sikre der er udarbejdet bilag for alle afholdte udgifter.

9. Klubbens opløsning
Såfremt bestyrelsen skønner, at interessen fra medlemmerne er på et niveau, som ikke kan retfærdiggøre opretholdelse af klubben indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling med formål at opløse klubben og fordele midler samt aktiver.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 01. december 2012