Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 7. december 2013 I Roskilde Golfklub.

Følgende medlemmer var til stede:
Iza, Helge, Ole, Lizi, Sigrid, Henning, Birgit NL, Flemming, Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Tove, Else, Ina, Kurt, Anne og Finn F.

1. Valg af dirigent.
På bestyrelsens opfordring blev Helge valgt til dirigent og kunne konstaterer at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Formandens beretning
Der var udsendt skriftlig beretning og formanden hæftede sig ved, at afvikling af matcherne forløber fint og det fortsat er muligt at finde nye og uprøvede baner. I år fik vi afprøvet Frederikssund, samt Blommenlyst & St. Knuds i Nyborg på weekendturen, Kokkedal og Greve som ikke er spillet i AR-regi.
Weekend turen gik til det fynske og var et spændende og vellykket arrangement, måske lige bortset fra vejret som ikke hele tiden viste sig fra den bedste side, men sun down'erne vi fik, bl.a. for at fejre vores 10 års jubilæum i AR, fik løftede det hele lidt.
Denne sæson var også året hvor vi tog et nyt ”Dagens Spil” i brug for alle, og gennem sæsonen har der været mange fine kreative bud på diverse spil om bl.a. tid for gennemførelse, slag for et given hul, ramt green på par 3 huller og meget mere. Og det er mit indtryk, at det giver en fornyet spænding og noget alle kan deltage i, aktive som passive.

Økonomisk er det gået lidt bedre end budgetteret, væsentligst pga. det indførte ”Dagens spil” samt lavere deltagelse til matcherne.
Sluttelig en tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til årets matchledere, samt en stor tak for så mange spændende ”dagens spil” gennem sæsonen. Sidst en tak til alle som har hjulpet til med stort og småt.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskabaflæggelse.
Kassereren fremlagde regnskab, som var udsendt separat. Resultatet for 2013 var et overskud på kr. 2.194,23 , hvilket er bedre end budget og kunne henføres til det lavere deltager antal til matcher og ”dagens spil”. Der blev spurgt til formål med overskuddet. Det er ikke meningen at oparbejde overskud ud over angivet i vedtægterne, men som tidligere nævnt påvirker manglende deltagelse i matcherne til at der kommer et ikke budgetteret overskud. Bestyrelsen vil arbejde på at reducere aktiverne.
Regnskab og budget blev herefter enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Der blev fastsat følgende matchledere til matcher i 2014

Match nr. 1.  26. april,   Ina
Match nr. 2.  24. maj , Ole & Lizi
Match nr. 3 og 4  20-22. juni,  Flemming
Match nr. 5.  16. august,  Grethe
Match nr. 6.  06. september,  Henning & Birgit
Match nr. 7.  27. September,  Karl Erik
Match nr. 8.  25. oktober,  Helge & Iza
Match nr. 9.  06. december,  Finn & Sigi

5. Valg til bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kasserer, Iza ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Ina, som med applaus blev valgt. Overordnet Matchleder og Bødekassemester ønskede genvalg og blev ligeledes med applaus genvalgt.
Endvidere valg af Sponsor – og Præmiemester. Dirigenten gav ordret til formanden der forklarede, at der pga. situationen i år skal vælges en erstatning for Joe, men det vil kun gælde for 1 år. Der har været drøftet lidt at nedlægge denne post, da posten i starten var vigtig, da alle var erhvervsaktive og der derfor kunne skaffes præmier ad den vej, men det er jo ikke aktuelt længere. Finn stillede derfor forslag om at fortsætte som i det meste af 2013 med fordeling af arbejdsopgaver og vente til det ordinære valg i 2014. Derved er der tid til at overveje om bestyrelsesantallet skal ændres. Dette forslag blev vedtaget.

6. Valg af revisorer.
Mogens modtog genvalg og blev sammen med Kurt valgt.

7. Eventuelt.
Finn spurgte til opfattelsen omkring ”cyklerne” idet der fornemmes at det nu var svært og måske lidt bøvlet at få disse afsat. Der syntes enighed om, at vi måske skulle finde på ”noget andet” således disse nu fremover ikke er i spil mere.
Herefter kunne dirigenten afslutte den officielle del af generelforsamlingen og takke for god ro og orden.

De 4 hold kunne herefter begive sig ud i den ”halve pelikan af blæsevejr”, mens resten hyggede sig indendørs. Kl. 13.30 var alle klar til lidt julesangs gæt og efterfølgende dejlig julefrokost, hvor restauratøren forkælet os med alt hvad dertil hører og imellem retterne fandt næstformanden anledning til at uddele året`s pokal og diplomer.

Klubmester 2013                 Finn Frost
Højeste gennemsnit 2013    Sigrid Knörzer

Konkurrence om flotteste julehat og flotteste juleslips var igen et med spænding imødeset højdepunkt og det blev overladt til hhv. Kurt og Anne at udse sig vinderne. Med sikker hånd faldt valget på flotteste julehat til Iza og fornemste juleslips igen til Flemming.
Der blev atter raflet på livet løs om de medbragte julegaver og der blev flittigt hentet gaver i alle ender af borderet, men til sidst gik alle hjem med en julegave.

Således opfattet på selve dagen.
Sekretær Frost