Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 1. december 2012 på Mølleåen.

Følgende medlemmer var til stede:
Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Henning, Birgit NL, Flemming, Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Tove, Else, Hans Henrik.

1. Valg af dirigent.
På bestyrelsens opfordring blev Helge valgt til dirigent og kunne konstaterer at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og der var 13 + 2 fuldmagter stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Formandens beretning
Der var udsendt skriftlig beretning og formanden hæftede sig ved, at afvikling af matcherne forløber fint og det fortsat er muligt at finde nye og uprøvede baner. I år fik vi afprøvet Dragør, som dog ikke er den mest kuperede bane vi har spillet.
Weekend turen til Pronstrofer Krug var som arrangement vellykket, men desværre regnede det så meget søndag morgen, at dagens match blev aflyst og der kunne holdes præmieoverrækkelse ved morgenbordet søndag og her blev introduceret en ny vandrepokal gældende for den årlige weekend match.
Formanden bemærkede det faldende aktive deltagerantal til matcher og mindede om, at såfremt vi ikke får tilført nye medlemmer vil vi ende op med et fåtal aktive noget før end forventet.
Sluttelig en tak til bestyrelsen for mange års godt samarbejde, tak til årets matchledere, tak til udvalget for nye medlemmer for et fint oplæg, som nu er lagt ud på hj. siden og tak til alle som har hjulpet til med stort og småt. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskabaflæggelse.
Kassereren fremlagde regnskab, som var udsendt separat. Resultatet for 2012 var et overskud på kr. 5.621,17 , hvilket er væsentligt bedre end budget og kunne henføres til det lavere deltagerantal til matcher og den aflyste match søndag på weekend turen. Kassereren nævnte at bødekassen ikke gav den forventede indtægt og slet ikke med henblik på, at passives egetbidrag til matcher fratrækkes.
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

4. Indkomne forslag.

Forslag 4.1.1 Matchdatoer placeres på samme periode år efter år – forslag fremsat af bestyrelsen. Efter en kort drøftelse blev forslaget enstemmigt godkendt og herefter faldt forslag 4.1.2.
Der blev fastsat følgende matchledere til matcher i 2013

Match nr. 1.  04. maj *  Siggi & Finn F.
Match nr. 2.  25. maj  Birgit NL & Henning
Match nr. 3 og 4  21-23. juni  Flemming
Match nr. 5.  17. august  Else & Joe
Match nr. 6.  07. september  Ina & Finn J.
Match nr. 7.  28. September  Karl Erik
Match nr. 8.  26. oktober  Hans Henrik
Match nr. 9.  07. december  Tove & Birgit R.
* Iht. matchprogram skulle dette være d. 27. april, men da den falder på helligdag (Store Bededag) flyttes dagen til efterfølgende lørdag (4. maj)

Forslag 4.2. Øvrige forslag.
Forslag vedr. forøgelse fra 2 til 3 af max. antal gange pr. år en gæstespiller kan deltage blev vedtaget uden kommentarer.

Forslag 4.2.2. Nedlæggelse af hjemmesiden/alternativt nedsættelse af udvalg. Efter Hans Henrik havde begrundet sit forslag blev det hurtigt klart, at der absolut ikke var stemning for nedlæggelse af hjemmesiden, men der måske nok kunne være fornuft i en revurdering af indholdet. Bestyrelsen vil overveje nedsættelse af et udvalg.

Forslag 4.2.3. Udvidelse af bødekassen. Iza argumenterede for sit forslag og det gav anledning til en engageret debat, som mundede ud i vedtagelse af følgende forslag til nye bøder:

Birdie. En spiller som præsterer en birdie i en match betaler kr. 10,- .
Eagle. Såfremt der i en match præsteres en Eagle, skal samtlige deltagere i matchen (aktive + passive ) betale kr. 5,-.
Dagens spil. Matclederen bekendtgør på startlisten, hvad der på dagen ”spilles” om. Det kan være f.eks. være, hvem der bliver dagens vinder eller hvem vinder den røde cykel. Kun fantasien sætter grænser. Inden matchen indsamler dagens matchleder deltagernes ( aktive + passive ) bud. Alle betaler kr. 10,- og halvdelen af puljen går til vinderen og halvdelen går til bødekassen. Bødekassemesteren sørger for opkrævning efter matchen.


5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev Joe genvalgt som Præmie- og Sponsormester og Finn F valgt som ny formand.

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens modtog genvalg.

7. Eventuelt.
Ingen emner blev frembragt.

Herefter kunne dirigenten afslutte den officielle del af generelforsamlingen og takke for god ro og orden.

Efter afbudsbetingede afbud blev der foretaget lidt holdændringer og de 3 hold kunne begive sig ud i det kolde decembervejr, mens resten hyggede sig indendørs. Kl. 13.00 var alle klar til julefrokosten, hvor restauratøren havde fremstillet nogle dejlige fade med alt hvad dertil hører og imellem retterne fandt formanden anledning til at uddele året`s pokal og diplomer.

Klubmester 2012                 Finn Frost
Højeste gennemsnit 2012    Finn Frost

Konkurrence om flotteste julehat og flotteste juleslips var igen et med spænding imødeset højdepunkt og i Leif havde og Grete`s fravær, blev det overladt til hhv. to herrer og to damer under frokosten at udse sig vinderne. Der blev udvist både fine og ufine metoder til at opnå opmærksomhed fra deltagerne til de udvalgte dommere. Med sikker hånd faldt valget på flotteste julehat til Sigi og fornemste juleslips til Flemming.
Der blev atter raflet på livet løs om de medbragte julegaver og vi så stor kreativitet med forsøg på at ” skjule ” vundne gaver, men alle gik hjem med en julegave.

Således opfattet på selve dagen.
Sekretær Jensen