Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 3. december 2011 på Mølleåen.

Følgende medlemmer var til stede:
Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Henning, Birgit NL, Flemming, Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Tove, Joe, Else, Hans Henrik, Ole D.

1. Valg af dirigent.
På bestyrelsens opfordring blev Helge valgt til dirigent og kunne konstaterer at generalforamlingen var rettidigt indkalt og der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Formandens beretning
Formanden henviste til den udsendte beretningog kunne tilføje, at der pta. af en elendig sommer havde været flot vejr til alle matcher, som alle var velafviklede og det var lykkedes matchlederne at finde to nye baner Værebro og Ledreborg.
Weekendturen gik til Sjøbo i Sverige, hvor vi boede på en gammel slot og spillede på fremragende baner. Som vanligt godt socialt samvær og højt humør. Og på hjemvejen mødte vi et druknet og totalt oversvømmet København.
Fortsat noget varierende deltagelse i matcher, hvorfor bestyrelsen lægger op til en drøftelse senere på generalforsamlingen. Det er lykkedes os at få brugt overskuddet fra tidligere år, men økonomien er fortsat sund og stabil.
Stor tak til matchlederne for et lille kvalitetsløft ved afholdelse af matcher og i større udstrækning anvende faciliteterne på hjemmesiden. Endvidere tak til bestyrelsen for solidt arbejde igennem sæsonen.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

1. Regnskabaflæggelse.
Kassereren fremlagde regnskab, som i år var udsendt sammen med indkaldelsen. Resultatet for 2011 var et underskud på kr. -10.520,72 mod et budgetteret underskud på kr. -16.065,00 og forskellen skyldes mindre udgifter til matcher pga. lavere deltagerantal. Ingen kommentarer til regnskab 2011.
På opfordring accepterede dirigenten og forsamlingen, at budget 2012 blev behandlet under eventuelt vedr. drøftelse af egenbetaling til weekendtur og herefter vende tilbage til budgetpunktet. Referenten tillader sig herefter at referere budget 2012 på dette sted i referatet.
Bestyrelsen havde fremsat to forslag budget 1 og budget 2 og forskellen blev nøje gennemgået og en drøftelse fandt sted. Budget 1 ( ingen kontingentforhøjelse, tilskud for aktive til matcher kr.100,- og til weekendtur kr.500,- . Til julematch betales mad + fee af ”klubben”. Passive betaler kr. 50,- til matcher og mad til julematch betales af ”klubben”. Alt udover dette er egenbetaling.) Budget 1 blev vedtaget med 11 stemmer for, 6 imod og 1 undlod at stemme.

4. Indkomne forslag.

Forslag 4.1. Spilledatoer for 2012 – forslag fremsat af bestyrelsen

Der var ikke modtaget ændringsforslag og afstemning om dato for weekendtur faldt således ud:
15 – 17 juni : 14 for og 4 imod forslaget.
22 – 24 juni : 16 for og 2 imod forslaget.

Herefter blev følgende datoer vedtaget :

Match 1. lørdag den 28. april.                           Sigrid / Finn F.
Match 2. lørdag den 12. maj.                             Else / Joe
Match 3. weekendtur 22.- 23.-24. juni.             Sigrid / Finn F.
Match 4. 11. eller 12. august.                            Ina / Finn
Match 5. 15. eller 16. september.                     Ole D.
Match 6, 06. eller 07. oktober.                          Iza / Helge
Match 7, lørdag den 03. november.                   Flemming
Match 8. julematch lørdag den 01. december.  Grete / Leif

Hvor der ikke er valgt ugedag skal matchlederne inden den 28-04-2012 meddele hvilken ugedag matchen bliver afviklet.

Forslag 4.2. Øvrige forslag.
Bestyrelsens forslag 4.2.1. til mindre vedtægtsændringer blev efter flere kommentarer godkendt. Det viste sig senere, at flere af ændringerne er unødvendige med vedtagelse af forslag 4.2.3.
Under behandling af forslag 4.2.2 ( fremsendt af Mogens ) blev fremsat et ændringsforslag ( 4.2.3 ) baseret på, at 50,- kr. bøden for afmelding til matcher bliver afskaffet, dog skal der være givet afbud senest før 1 st. bold i matchen starter. Udeladelse af afbud vil bødemæssigt blive takseret som udeblivelse. Efter en længere drøftelse med pro/contra enighed om - og med dirigentens accept – at begge forslag blev sat til afstemning.
Forslag 4.2.2: 4 stemte for, 4 imod og 10 undlod at stemme. Forslag faldet.
Forslag 4.2.3: 10 stemte for, 5 imod og 3 undlod at stemme. Forslaget vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev
Uden modkandidater blev Iza som Kasserer - Sigrid som Overordnet Matchleder – Henning som Bødekassemester valgt.

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens
modtog genvalg.

7. Eventuelt.
o En længere drøftelse medførte, at der var stemning for at egenbetalingen til weekendturen for en golfspiller i dobbeltværelse bør ligge i størrelsesorden kr. 2000,- til max. 2500,- excl. transportudgifter og i øvrigt under hensyntagen til det vedtagne budget.
o Større udveksling af synspunkter vedr. klubbens fremtid under forventet større antal passive og færre aktive. Følgende sættes i gang:
o Det forsøges undersøgt hvad en fremtidig konsekvens vil være såfremt der ikke gøres noget.
o Sigrid – Birgit R. – Tove fremkommer med oplæg til om og hvordan der kan skaffes nye medlemmer.

Herefter kunne dirigenten afslutte den officielle del af generelforsamlingen og takke for god ro og orden.
I år var der ikke sne, men det regnede, hvilket dog ikke forhindrede 12 gæve aktive til en rask 9 hullers Texas. Våde og frysende kom de ind, men efter lidt varme var alle klar til julefrokosten, hvor restauratøren havde fremstillet nogle dejlige fade med alt hvad dertil hører og imellem retterne fandt formanden anledning til at uddele året matchpræmier

Klubmester 2011               Finn Frost
Højeste gennemsnit 2011 Ole Desler

og præmiemesteren fik ryddet godt op i ” skrammelkassen ” og alle fik en præmie med hjem.
Konkurrence om flotteste jule hat og flotteste juleslips var igen et med spænding imødeset højdepunkt og Leif havde af Grete fået besked om at vælge to passive medlemmer som dommere. Under frokosten derfor stor opmærksomhed fra deltagerne til de udvalgte dommere. Med sikker hånd faldt valget på flotteste julehat til Else og fornemste juleslips til Hans Henrik.
Der blev atter raflet på livet løs om de medbragte julegaver og vi så stor kreativitet med forsøg på at ” skjule ” vundne gaver.
Således opfattet på selve dagen.

Sekretær Jensen