Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 4. december 2010 på Mølleåen.

Følgende medlemmer var til stede:
Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Henning, Birgit NL, Flemming, Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Tove, Joe, Else, Hans Henrik

1. Valg af dirigent.
Formanden mindede om, at nøjagtigt for 20 år siden – den 1. dec.1990 - blev det besluttet at oprette en golfafdeling under RW – idræt, som senere blev til After Rock. På bestyrelsens opfordring blev Helge valgt til dirigent og kunne konstaterer at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og der var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Formandens beretning
Under henvisning til den udsendte skriftlige beretning valgte formanden at gennemgå hovedpunkterne med vægt på valg af match-baner, samt weekend turen med aktiviteter i Thyholm`s dejlige natur og afprøvning af to nye krævende baner.
Formanden hæftede sig ved klubbens fortsatte gode økonomi, hvor vi end ikke ” magter ” at genere et budgetteret underskud.

Der blev udtrykt en anelse bekymring for det faldende aktive deltagerantal til matcher, hvor der i 2010 i gennemsnit har været under 10 aktive og til en enkelt match var der lige mange passive som aktive medlemmer.

Den nye hjemmeside er blevet færdig og der blev rettet en stor tak til HHN for et solidt stykke arbejde, som på stedet blev rost af de tilstedeværende medlemmer.
Formanden afsluttede med en tak til matchledere og andre som har hjulpet til i klubbens virke i 2010 og speciel tak til bestyrelsen for godt arbejde.
Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

1. Regnskabaflæggelse.
Kassereren fremlagde endnu engang et fornemt regnskab. Resultatet for 2010 var et underskud på kr. -5.850,99 mod et budgetunderskud på kr. -10.390,00
Der budgetteres med et større underskud for 2011, idet der er afsat flere penge til matcher ( større tilskud til lunch ) og specielt til weekend turen vil tilskuddet fra klubben blive større end sædvanligt Det kunne oplyses, at en beregning af omkostningsfordelingen i 2010 viser, at vi følger reglerne i vedtægterne.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt uden yderligere kommentarer.

4 Indkomne forslag.
Forslag 4.1. Spilledatoer for 2011 – forslag fremsat af bestyrelsen

Match 1. lørdag den 30. april. Else / Joe
Match 2. lørdag den 28. maj. Tove / Birgit
Match 3 weekendtur 01.- 02.-03. juli. Sigrid / Finn
Match 4 lørdag den 20. august. Karl Erik
Match 5 lørdag den 24. september. Ole D.
Match 6 lørdag den 15. oktober. Henning
Match 7 lørdag den 05. november. Iza / Helge
Match 8 julematch lørdag den 03. december. Grete / Leif


Forslag 4.2. Øvrige forslag.
Der var ikke indkommet andre forslag

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev
Formanden og Sponsor- og Præmiemester genvalgt.

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens
modtog genvalg.

7. Eventuelt.
o Positiv holdning til et forslag om matchdatoer i fremtiden ændres så enten lørdag eller søndag er i spil og ikke kun lørdag.
o Det kunne oplyses, at bestyrelsen havde besluttet passive medlemmers egenbetaling således:
 Matcher: egenbetaling kr. 50,- pr. match ved deltagelse
 Weekendtur: 50 % tilskud i forhold til aktive medlemmer.
 Julematch: samme tilskud til alle medlemmer

o Det er fastlagt, at anvendelse af klubbens logo altid skal koordineres med formanden.
o Opfordring til at bruge gæstespillermuligheden aktivt og derigennem måske skaffe nye medlemmer.
o Regler og forhold vedr. hj. siden vil på næste generalforsamling blive fremsat som forslag til vedtægterne.
o Bestyrelsen lagde op til, at reglen om betaling af forskellen imellem normal greenfee og gæstegreenfee – som forsøg – sættes ud af funktion i 2011. Alle tilsluttede sig dette.

Herefter kunne dirigenten afslutte den officielle del af generelforsamlingen og takke for god ro og orden.
Umiddelbart herefter fremkom Mogens med et forslag om, at vi for fremtiden udsender mail til alle medlemmer, når der er ændringer til hj. siden. Formanden lovede at tage forslaget op i bestyrelsen og med administrator.
Herefter var det planlagt vi skulle ud og spille en 9 hullers Texas, men en halv meter sne ville gøre dette noget besværligt, så Grete & Leif havde forudset situationen og var klar med forskellige spil og lege til stor fornøjelse for alle.

Herefter havde restauratøren fremstillet en dejlig julefrokost med alt hvad dertil hører og imellem retterne fandt formanden anledning til at uddele året matchpræmier

Klubmester 2010 Ina Schwalm
Højeste gennemsnit 2010 Tove Duus


Konkurrence om flotteste jule hat og flotteste juleslips var igen et med spænding imødeset højdepunkt og Grete & Leif havde valgt at udnævne nogle medlemmer som dommere. Under frokosten derfor stor opmærksomhed fra deltagerne til de udvalgte dommere. Efter nogen drøftelse blandt dommerne faldt valget på flotteste julehat til Else og fornemste juleslips til Hans Henrik.

Der blev atter raflet på livet løs om de medbragte julegaver

Således opfattet på selve dagen.
Sekretær Jensen