Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 5. december 2009 på Mølleåen.
Følgende medlemmer var til stede,
Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Henning, Birgit NL, Flemming; Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Ole D, Tove, Else, Finn J.
Valg af dirigent.
På bestyrelsens opfordring blev Helge valgt til dirigent og kunne konstaterer at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og der var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Formandens beretning,
Under henvisning til den udsendte skriftlige beretning valgte formanden at gennemgå hovedpunkterne, men inden da fandt han anledning til at overrække diplomet for årets højeste gennemsnit til Tove, som desværre ikke kunne deltage i julefrokosten.
Herefter nævnte formanden at vi – tvunget af omstændighederne – havde besøgt mange nye baner i 2009, men at vi også – for første gang i klubbens historie - havde aflyst en match, idet foråret i Mogenstrup bød på alt andet end sol og varme. Et højdepunkt i sæsonen var igen weekendturen, som denne gang gik til Nordtyskland med drejepunkt om Pronstrofer Krug, som var et fantastisk godt valg og viste sig at være en fremragende kulisse for vores sociale aktiviteter og der var 2 glimrende golfbane indenfor kort afstand.
I løbet af sæsonen fik vi også afprøvet at slutte matcherne af om eftermiddagen, så vi kunne slutte med aftensmad, hvilket faldt i god jord.
Formanden kom endvidere ind på grundlaget og værdierne bag starten af klubben og at bestyrelsen til generalforsamlingen havde fremsat nogle forslag for at fastholde dette grundlag.
Formanden afsluttede med en tak til matchledere og andre som har hjulpet til i klubbens virke i 2009 og speciel tak til bestyrelsen for solidt arbejde.
Med svar på et enkelt opklarende spørgsmål blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3. Regnskabaflæggelse.
Kasseren fremlagde et flot regnskab, som viser at klubben er overordentligt velpolstret med et noget større overskud fra tidligere år end budgetteret, hvilket kan tilskrives nogle lavere afregninger fra weekendturene i Sverige samt en noget større indtægt fra bødekassen. Resutatet for 2009 var et overskud på kr. 1.178,16.
I budgettet for 2010 lagt op til, at tilskuddet til weekendturen i 2010 bliver forhøjet, samt tilskud til matcher fastholdes, hvorfor der budgetteres med et underskud på kr.10.390,00 for 2010.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt uden yderligere kommentarer.

4 Indkomne forslag.
Forslag 4.1. Spilledatoer for 2010 – forslag fremsat af bestyrelsen Match 1. 17. april 2010 Sigrid
Match 2. 29. maj 2010 Finn F.
Match 3. weekendtur 18-20. juni 2010 Flemming
Match 4. 24. juli 2010 Karl Erik
Match 5. 28. august 2010 Else / Joe
Match 6. 18. september 2010 Ina/Finn J.
Match 7. 16. oktober 2010 Ole D.
Match 8. julearrangement 04. december 2010 Grete / Leif
Forslaget blev godkendt med 14 stemmer for, 2 imod og 1 undlod at stemme.
Efterfølgende forslag blev på bestyrelsens vegne generelt for alle forslag motiveret af formanden og medlemmernes forslag blev motiveret af forslagsstilleren ved behandling af det enkelte forslag.
Endvidere valgte dirigenten at ændre – med forsamlingens godkendelse - i forslagsrækken, så der ikke ville opstå en situation hvor et forslag blev godkendt og et efterfølgende forslag kunne blive vedtaget som et forslag i modsat retning.

Forslag 4.2.1. Diverse mindre ændringer til vedtægterne – forslag fremsat af bestyrelsen
Efter et enkelt spørgsmål vedr. en mindre heldig formulering ang. modregning at private rabatordninger, som blev modsvaret med en klar tilkendegivelse af, at private ordninger naturligvis er klubben uvedkommende – blev forslaget som helhed godkendt enstemmigt.

Forslag 4.2.2. Forslag vedr. udmeldelse og ekslusion – fremsat af bestyrelsen.
Forslaget gav anledning til en del drøftelse, hvilket medførte en ændring til forslaget om at et medlem kun kan eksluderes efter de beskrevne regler efter indstilling fra bestyrelsen til afstemning på den efterfølgende generelforsamling. Herefter blev forslaget enstemmigt godkendt.

Forslag 4.2.4 Forslag vedr. medlemsbegrænsning. – fremsat af bestyrelsen.
Forslag om begrænsning til max. 23 medlemmer ( aktive + passive ) blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 4.2.5. Forslag vedr. spilledatoer og bøder – fremsat af Birgit R.
Efter en del drøftelse satte dirigenten forslaget til afstemning og da ingen stemte for, og ingen stemte hverken for eller imod faldt forslaget.

Forslag 4.2.6. Forslag vedr. passive medlemmer og bødekassen – fremsat af Mogens R.
Efter Mogens grundigt havde argumenteret for sit forslag udspandt der sig en længere og engageret drøftelse. Da der ikke var flere nye synspunkter satte dirigenten forslaget til afstemning, hvor der var 2 som stemte for og 15 imod, hvorefter forslaget faldt.

Forslag 4.2.7. Forslag om info til medlemmer om indkomne forslag skal sendes til medlemmer – fremsat af Mogens R.
Total enighed om det var et godt forslag og enstemmigt vedtaget.

Forslag 4.2.3. Ændringer til bøderegulativet – fremsat af bestyrelsen.
Efter afklaring af forslag 4.2.6 kunne dette forslag herefter behandles og efter afstemning var der 12 for, 2 imod og 3 hverken for eller imod, hvorefter forslaget var vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev Kasserer, Overordnet Matchleder og Bødekassemester genvalgt.

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens modtog genvalg.
På grund af tidspres følte dirigenten sig nødsaget til at suspendere generalforsamlingen, da vi havde start tider på golfbanen hvilket alle var enige om skulle overholdes.

7. Eventuelt.
Efter spillepausen blev generalforsamlingen genoptaget umiddelbart før julefrokosten og da maden var sat på bordet blev punktet relativt kort.
Formanden havde et indlæg vedr. hjemmesiden, hvor det var både administrators og bestyrelsens opfattelse, at hjemmesiden ikke blev benyttet efter fortjeneste. Ved testspørgsmål kunne det konstateres, at dette var rimeligt korrekt, men samtidig også en tilkendegivelse af at det ikke var hjemmesidens udformning eller indhold som var årsag til dette, men nok mere medlemmernes ” manglende tilbøjelighed til at gå ind på hjemmesiden ”. Meget stor opbakning til hjemmesiden og administrators forslag om forbedringer mht. billeder og rullemenuer. Almindelig enighed om, at det ikke skal overlades til matchlederne - i princippet direkte at lægge oplysninger på hjemmesiden. Det er vi ikke klar til. Derimod efterlystes en instruktion om hvordan den nuværende facilitet anvendes af matchledere.
På opfordring kunne formanden meddele, at vi desværre var blevet et medlem mindre i 2009, idet Kirsten havde valgt at melde sig ud af After Rock, hvilket vi beklager og der opfordres til vi opretholder kontakten ved f.eks. at indbyde som gæstespiller.
Karl Erik havde et indlæg, hvor han på vegne af Ole K. måtte meddele, at han desværre ønskede at melde sig ud af After Rock af personlige grunde, men af han om muligt gerne vil deltage som gæstespiller i kommende matcher.
Tove og Birgit R. nye opfindelse med en sort cykel blev kort nævnt og Tove blev opfordret til at udsende nogle få ord til alle om hvilke konditioner der gælder for den sorte cykel.
Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen og formanden kunne takke dirigenten for en god ledelse samt deltagerne for en god og fordragelig tone p.t.a. ganske mange vanskelige punkter.
Grete og Leif havde meget fornemt fået reserveret vores eget lokale ovenpå restauranten og alle var godt sultne ovenpå en lang generalforsamling og for mange en god 9 hullers Texas Scamble match. Julefrokosten var som sædvanlig glimrende og blev afsluttet med risalamande og kaffe.
Traditionen tro kunne formanden hædre klubbens mestre i sæsonen 2009 og uddele pokal og diplomer( Tove havde dog modtaget sit tidligere på generalforsamlingen )

Klubmester 2009 Sigrid Knoerzer
Højeste gennemsnit 2009 Tove Duus ( med flotte 31,2 point )


Igen i år var der konkurrence om flotteste jule hat og flotteste juleslips. Dommerne var som sædvanlig ubestikkelige og fandt at Iza`s hat var den mest iderige, mens Finn F. havde gjort sig stor umage ( forlydender vil dog vide han havde fået ganske stor hjælp ) med flot hjemmelavet slips med dekoration af klubbens humlebi.
Der blev atter raflet på livet løs om de medbragte julegaver
Således opfattet på selve dagen.
Sekretær Jensen