Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 02. december 2006.

Følgende medlemmer var til stede: Else, Joe, Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Kirsten, Bent, Henning, Birgit L, Hans Henrik, Flemming; Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Tove.

1. Det var atter lykkedes for bestyrelsen at overtale Bent til at være dirigent- om end vi på dagen måtte konstater, at dirigenten lige skulle have en stærk kop kaffe - før formen var på plads. Formanden kunne overrække – den fra Kenya hjembragte Masai dirigenthammer- til dirigenten, som herefter kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og denne gang også med det rette årstal.

2. Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik kort nogle få af de mange højdepunkter fra sæsonen.
Stor kreativitet med at finde nye baner til vores matcher, hvor flere gav gode udfordringer.
Weekendarrangementet var atter arrangeret ved Flensborg Fjord, hvor vi spillede på nogle nye baner i det sønderjyske. Indkvarteringen foregik som sidste år på Lejrskolen i Bække. Fortæringen var som vanlig god og rigelig og lidt rødvin blev det også til.
Det sociale samvær var som sædvanligt fremragende og et indlagt indslag gav mulighed for at gennemsynge den danske sangskat næsten fra start til slut.

Økonomien i klubben er i fin form og er forstærket i 2006.
Der har ikke været tilgang eller afgang af medlemmer i 2006.
Formanden takkede alle matchleder, bestyrelsesmedlemmer og andre som har hjulpet til med afvikling af vore aktiviteter og det gode fællesskab.
En speciel tak til Kirsten, som har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter at have været med fra starten og tak for at lægge klubhus til mange interessante bestyrelsesmøder.
Tak til Bent for sponsorat af de meget populære bolde til vores arrangementer.
Og endelig en varm tak til Hans Henrik, som har udført et meget stort arbejde med at få vores hjemmeside gjort færdig

3. Regnskabet blev godkendt med positive kommentarer. Budgettet var lidt specielt dette år, idet vedtagelsen af et senere forslag kunne medføre en kontingentforhøjelse fra kr. 100,- til kr. 110,- pr. måned.
Efter nogen drøftelse blev begge budgetter vedtaget, således at hvis en senere forslag om udvidelse af matchantal blev godkendt vil kontingent stige til kr, 110,- pr. måned.

4. Følgende forslag blev vedtaget:
Karl Erik havde fremsendt motiveret forslag til tilføjelse af endnu en match, som fortrinsvis skulle placeres i september. Forslaget blev vedtaget og herefter blev vedtaget følgende matchplan:

Spilledatoer for 2007
Match 1. 28. april 2007 Kirsten & Bent
Match 2. 02.juni 2007 Ina & Finn J.
Match 3. 07. juli 2007 Birgit & Mogens
Match 4. week end 03/04/05 august 2007 Leif, Joe& Henning.
Match 6. 08. september 2007 Karl Erik
Match 5. 06. oktober 2007 Sigrid & Finn
Match 7. julearrangement 1. december 2007 Grete & Leif

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 6. vedr. regler for gæstespillere samt matchlederes deltagelse i præmierækken gav anledning til en livlig debat og efter et forslag om at gæstespillere ikke kan deltage i præmierækken var nedstemt blev bestyrelsen forslag vedtaget i hele sin ordlyd således :
” Gæstespillere til de enkelte matcher er altid velkomne under forudsætning af de er anbefalet af et klubmedlem som deltager i matchen. Gæstespillere afholder selv eventuel green fee samt betaler en fee til klubben på dkr. 100,- pr. match. Herefter deltager Gæstespillerne på lige fod med klubmedlemmerne. Den samme Gæstespiller kan max. deltage i to matcher pr. sæson. ”
”Alle spillere incl. gæstespillere deltager i præmierækken. Eneste undtagelse er matchledere og gæstespillere, hvor matchen afvikles på egen bane ”

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev Formanden og Sponsor- og Præmiemester genvalgt.
Sigrid blev uden modkandidat nyvalgt som Overordnet Matchleder

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens modtog genvalg.

7. Eventuelt.
Emnet gæstespillere blev igen taget op med henblik om det kunne medfører flere medlemmer og om det var det vi ville ? Efter en del pro / contra opnåedes enighed om at vi for nærværende sætter en grænse på max. 25 medlemmet i klubben.
Almindelig enighed om, at hjemmesiden skal være klubbens egen og dermed afgrænset til at kun klubbens medlemmer kan logge sig på.
Det kunne bekræftes, at bestyrelsen havde besluttet en ændring af matchtilskuddet fra at være en direkte økonomisk tilskud til at klubben betaler lunch indenfor de normale rammer.
Med megen snilde var det lykkedes for Grete & Leif at få åbnet Mølleåens Restaurant, som ellers var lukket og vi indtog en god julefrokost.. Kæmpede om de medbragte julegaver, hvor nogen blev glade og andre overraskede.
Formanden fandt anledning til at hædre klubbens mestre i sæsonen 2006 og uddele pokal og diplomer og til forsamlingens store overraskelse, men store bifald blev de fordelt således:

Klubmester 2006 Hans Henrik
Højeste gennemsnit 2006 Hans Henrik

Flotteste jule hat var i år også udvidet med flotteste juleslips. Hård kamp om flotteste julehat, hvor kreativiteten som vanlig var særdeles høj, men Sigrid løb endnu engang af med sejren. Kreativiteten var knap så høj blandt slipsebærerne, idet alene tøjdelen sætter sine begrænsninger. Dette påvirkede dog ikke Helge, som resolut havde sat en del af en juledekoration i knaphullet og dommerne lod sig påvirke af dette gemene trick, så Helge hjemtog denne præmie

Således opfattet på selve dagen.

Sekretær Jensen