Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 11. december 2004.

Følgende medlemmer var til stede: Else, Joe, Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Kirsten, Bent, Henning, Birgit L, Hans Henrik, Flemming; Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens

1. På bestyrelsens opfordring – og efter mange anbefalinger igennem de seneste uger - blev Bent valgt som dirigent og det var igen i år et godt valg, da alt gik stille og roligt vurderet efter klubbens normale støj- og kommentarniveau.

2. Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik kort de enkelte områder.
Placering af klubbens matcher på fredagen må betegnes som et eksperiment og det kan bekræftes, at det vedblev det med at være. I matchprogrammet for næste sæson er det derfor foreslået at spille på lørdage.
Weekendarrangementet i Vejle var fremragende, veltilrettelagt og rigtigt hyggeligt. En forsikring om, at Else& Joe har fået genopbygget huset i Vejlehjemmet , og nabofreden genoprettet kan kun bidrage til at vi endnu engang siger tak for et godt arrangement.
Alle matcher i året blev afviklet flot og velordnede uden nogen problemer udover mørket sænkede sig om fredagen.
Økonomien i klubben er sund, dog skal vi være opmærksomme på, at vi æder lidt af egenkapitalen ( indskud fra medlemmerne ) og vi måske senere må forholde os til dette. Formanden takkede alle matchleder, bestyrelsesmedlemmer og andre som har hjulpet til med afvikling af vore aktiviteter og det gode fællesskab samt en glimrende julearrangement.

3. Regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer, dog med en bemærkning om, at kassereren havde forhindret formanden i at fremsætte et forslag om kontingentforhøjelse. Hvad der blev klappet af står hen i det uvisse!!!

4. Følgende forslag blev vedtaget:
Spilledatoer for 2004
Match 1. 30. april 2005 Kirsten & Bent
Match 2. 11. juni 2005 Iza & Helge
Match 3. 02. juli 2005 Birgit & Mogens
Match 4. week end 13/14 august 2005 2 x Birgit & Henning + ?
Match 5. 08. oktober 2005 Sigrid & Finn
Match 6. julearrangement 3. december 2005 Grete & Leif
Under dette punkt blev fremført en ide om at flytte weekendarrangementet til juni og det kunne konkluderes, at der i så tilfælde måtte stilles forslag på næste års generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater og med generalforsamlingens siddende bifald blev Joe og Flemming genvalgt som henholdsvis Sponsor-og præmiemester samt Formand.

6. Valg af revisorer. Ina og Mogens modtog – under generalforsamlingens behørig positive tilkendegivelse - genvalg.

7. Eventuelt.
Udover den normalt højtlydende small talk blev ingen emner - som kan refereres - bragt op

Senere under den beskedne lunch – som havde alt - med en klar forbedret risalamande i dette år blev der uddelt præmier for sæsonen og vi havde følgende vindere:

Klubmester 2004 Sigrid
Højeste gennemsnit Sigrid
Flotteste julehat Sigrid

Nej det er ikke en fejlgentagelse, Sigrid satte sig på det hele.

Endvidere blev uddelt diplomer til sidste års vindere af golfmatcher og så skal det nævnes, at Else vandt sidste års julehatmesterskab, hvilket blev glemt i sidste års referat. ( ” fedte” fra sekretæren og dennes stedfortræder formanden )

Således opfattet på selve dagen. og i skrivende stund
Sekretær Jensen