Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. december 2003.

Følgende medlemmer var til stede : Else, Joe, Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Kirsten, Bent, Henning, Hans Henrik, Flemming. Derudover deltog Birgit med sit søde og positive væsen.

1. På bestyrelsens opfordring blev Bent valgt som dirigent og det var jo som sædvanligt et godt valg, da alt gik stille og roligt. ( sådan da !!! )

2. Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik kort de enkelte områder. Specielt blev det fremhævet, at vi godt kunne bruge 4 – 6 nye medlemmer, men heller ikke flere. Der var enighed om at søge nye medlemmer, men ikke udover vores ” grænse ” på ca. 20 medlemmer. Derudover ingen kommentarer, udover vi forventer Leif K. at komme tilbage i næste sæson.

3. Regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer dog lige en tilføjelse om at vi skal have en ekstra match med i budget for 2004, hvilket blev accepteret.

4. Følgende forslag blev vedtaget :
Spilledatoer for 2004
30. april 2004 Matchleder Iza & Helge
04 juni 2004 Matchleder Kirsten & Bent
02. juli 2004 Matchleder Birgit & Mogens
13-15 august 2004 Weekend arrangement Matchleder Else & Joe
02.oktober 2004 Matchleder Sigrid & Finn
11. december 2004 Matchleder Grete & Leif
Det skal bemærkes, at Birgit & Mogens ikke deltog, men vi tror på de gerne vil arrangerer en match.

Bestyrelsens forslag om at optage passive medlemmer blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag om at fjerne laveste score fra bøderegulativet blev vedtaget.

5. Da der ikke var valg til bestyrelsen blev dette punkt ikke berørt.

6. Ina og Mogens modtog via – behørig tilkendegivelse - genvalg.

7. Under eventuelt blev mange emner berørt og af de væsentlige blev der ( p.t.a der ikke under dette punkt kan besluttes noget ) taget stilling til følgende :
Fast skammegrænse til matcher. Der blev fremført argumentation for at der skulle vedtages en fast skammegrænse gældende for hele året, men efter mange væsentlige indlæg blev der opnået enighed om at vi fortsætter i.h.t vedtægter, men opfordre matchlederne til at ” stramme op ” på niveauet.
På forsamlingens øredøvende argumentation blev det vedtaget, at Finn Frost bliver klubbens første ” Hoffotograf ”, således vi sikre eftertiden og os selv for uforglemmelige oplevelser. Tillykke !!

Senere under den beskedne lunch – som havde alt, dog mener specialister, at risalamanden er smagt bedre !!!!!! –
Blev der uddelt præmier for sæsonen og vi havde følende vindere:
Klubmester 2003 Kirsten Madsen
Højeste gennemsnit Finn Frost
Der ønskes tillykke !!!!


Således opfattet på dagen.
Sekretær Jensen
Stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 14. marts 2003 hos Else og Joe og til lejligheden havde ” Thai-kokkeholdet ” fremtryllet lidt mad og da drikkevarerne var passende kunne vi gå over til generalforsamlingen, som forløb sådan nogenlunde:
Initiativtageren bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde:
Ina’s Finn havde travlt og Grete og Leif havde ikke lige fået meldt afbud, men ellers var alle på plads.

1. Valg af dirigent.
Bent blev valgt til dirigent og med sædvanlig myndighed, krydret med humor blev vi ført igennem aftenen. Dirigenten konstaterede, at den stiftende generalforsamling var lovligt indkaldt og der blev lige løbet igennem en præsentationsrunde af deltagerne:
Bent og Kirsten
Else og Joe
Iza og Helge
Birgit og Mogens
Ina
Henning
Flemming
Sigrid og Finn
Hans Henrik

2. Vedtægter og navn.
Vedtagelse af vedtægter og navn for klubben ( sidste punkt kom først efter dirigentens beslutning lidt senere ) blev efter enkelte tilføjelser men laaaaaange drøftelser godkendt og det endelige vedtægter vedlægges referatet.
Mogens fremsatte det ultimative forslag til navn for klubben : GOLFKLUBBEN AFTER ROCK, hvilket blev vedtaget.

3. Valg til bestyrelsen m.v. Følgende blev valgt efter kampvalg på alle poster:
Formand: Flemming
Kasserer: Iza
Overordnet Matchleder: Kirsten
Bødekassemester: Henning
Sponsor- og præmiemester: Joe
Revisorer: Mogens og Ina

4. Fastlæggelse af matchdatoer i 2003.
Lørdag den 31. maj.
Fredag den 4. juli.
Fredag- lørdag- søndag den 29-30-31 august week-end arrangement
Lørdag den 4. oktober
Lørdag den 6. december ( julearrangement.)

Der var mange spændende indlæg til week-end arrangementet, men det overlades til den valgte Overordnede Matchleder ( Kirsten ) at finde spændende løsninger, ligesom Kirsten skal finde matchledere til de øvrige matcher.

5. Eventuelt.
Mange væsentlige indlæg, som dog ikke overlevede referentens meget strenge censur.
Dog blev det besluttet, at vi skal have en komplet adresseliste, så alle bedes udfylde vedlagte liste, så vil der blive sørget for udsendelse af korrekt ny liste.
Nye medlemmer. Det blev besluttet at vi i første omgang prøver at holde os på ca. 20 medlemmer, idet vi naturligvis går ud fra, at Grete og Leif er med og Leif K. vender tilbage, når situationen er til det.
Men derudover kan alle medlemmer til bestyrelsen foreslå optagelse af nye kandidater.

Således opfattet den 14 marts 2003.
Flemming
Referent