Logo

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 06. Oktober 2012 i Ledreborg.

Deltagere:
Joe Brooker
Sigrid Knörzer
Iza Brøsch
Henning S. Larsen
Flemming Jensen

1. Generalforsamling 2012
FJ sørger for bekræftelse fra Grete & Leif på, at arrangementet kan finde sted som tidligere år og herefter udsendes indkaldelse rettidigt. Pga. rejseplaner kan det blive nødvendigt at eftersende diverse forslag, naturligvis inden tidsfristen.
Enighed om, at bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
- Forslag om faste matchterminer år efter år. Oplæg som er lagt ud på hj. siden.
- Såfremt ovennævnte forslag bliver forkastet fremsættes forslag om matchdatoer for 2013 (de samme som indeholdt i første forslag )
- Forslag om tilpasninger af vedtægter til Guide Lines for gæstespillere.
Formand og Sponsor-og Præmiemester er på valg, men modtager ikke genvalg.

2. Økonomi.
Det ser bedre ud end budgetteret, hvilket kan tilskrives den aflyste match på weekend turen, samt det generelt lavere deltagerantal til matcher.
Såfremt det i næste sæson viser sig svært at holde sig indenfor ” 100 kr. grænsen ” til matcher må vi signalerer, at det kan blive nødvendigt med selvbetaling af greenfee til julematchen 2013.

Vores regnskabsår ( nov.- okt. ) giver lidt bøvl med hensættelser til generalforsamling og sidste match i sæsonen. Beslutning om, at vi fra 2014 overgår til, at regnskabsåret bliver det samme som kalenderåret .

Vi fortsætter med at optage skyldig kontingent ( debitorer ) som en balancepost i regnskabet.

3. Diverse
- Der ses ikke – af økonomiske grunde - på nuværende tidspunkt behov for en revision af reglerne for bødekassen.
- HSL vil følge op på mulighederne for ” egenfremstilling ” af diplomer.

Referent FlemmingReferat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20.04.2012 i Vellerup

Deltagere:
Iza Brøsch
Joe Brooker
Sigi Knörzer
Henning S. Larsen
Flemming Jensen

1. Valg af næstformand
Til alles tilfredshed modtog Joe genvalg

2. After Rock`s økonomiske situation.
Iza redegjorde for situationen, hvor indtægterne er under budget, hvilket kan tilskrives skyldige kontingenter. Efter inddrivelse af disse vil vi være på budget.
Vi skal være opmærksomme på, at bødekassen ikke vil indbringe det budgetterede beløb grundet beslutninger taget på generalforsamlingen 2011.
Det er derfor vigtigt, at vi har stram styring på økonomien og husker alle på, at drikkevarer er for egen regning til alle matcher i sæsonen og at matchlederne holder sig indenfor rammerne.

3. Præmiesituationen.
Vi har fortsat enkelte præmier til vinder og runner up. Derfor indkøbes præmier til 5 matcher og afventer sæsonens udvikling inden der foretages yderligere.

4. Matcher 2012.
Weekendturen. Alle aftaler med kroen er på plads og der er positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. Arrangørerne skal lige have afklaret med nogle medlemmer ang. tilmelding.
Øvrige matcher. Formanden havde fundet anledning til at fremdrage sit tidligere forslag med faste terminer år efter år for matcherne. En længere drøftelse fandt sted og der blev opnået enighed om til næste generalforsamling at foreslå princippet med faste match terminer vedtaget. Dog skal oplægget ændres, så der ikke ligger matcher i ”skolesommerferien” og der derfor lægges 2 matcher i september.
Alternativt skal skæres ned fra 8 til 7 matcher, hvilket der ikke var stemning for
Inden oplægget færdiggøres skal alle medlemmerne spørges om de har faste perioder år efter år, hvor de er ” låst ”.
Herefter vil vi offentliggøre forslag til datoer for 2013, 2014 og 2015 på hjemmesiden.

5. Projekt nye medlemmer.
Udvalget vedr. nye medlemmer havde fremsendt et oplæg som var rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
Inden drøftelse af oplægget præsenterede formanden en prognose for udviklingen i AR frem til år 2027 under forudsætning af, der ikke optages nye medlemmer og med en naturlig overgang af aktive til passive og ligeledes et antal udmeldelser.
I 2027 vil der ( såfremt prognosen holder ) være 2 aktive, 8 passive og 9 udmeldte samt et akkumuleret underskud på dkr. – 10760,- .
I år 2022 skal der tages beslutning om klubben skal lukkes indenfor få år, mens der fortsat er penge i kassen.
Herefter drøftelse af oplægget fra udvalget og positiv holdning til de stillede forslag. Enighed i bestyrelsen om at der – på forventet efterbevilling – i 2012 dispenseres fra max. 2 matcher til 3 matcher for gæstespillere.
Bestyrelsen er positiv overfor nye medlemmer op til et max. medlemstal på 23 som angivet i vedtægterne. Et flertal i bestyrelsen mener ikke vi skal have nye medlemmer udover dette.
Formanden giver udvalget besked om bestyrelsens positive holdning.

6. Diverse.
Det nye handicapsystem - som indføres pr. 1. juli 2012 - blev drøftet. Der er fortsat nogle punkter som drøftes af de lærde, men det vurderes at ændringerne i handicapsystemet ikke vil få betydning for medlemmer af AR så længe vi holder os til at I AFTER ROCK MATCHER ANVENDES DET HANDICAP, SOM TIL HVER EN TID ER REGISTRERET I HJEMMEKLUBBEN.

Referent
Flemming J.