Logo

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15.10 2011 på Værebro Golfcenter, Stenløse

Deltagere:
Iza Brøsch
Joe Brooker
Finn Frost som substituerede for Sigi Knörzer, der var forhindret i deltagelse
Flemming Jensen
Henning S. Larsen var fraværende, men bekendt med indholdet af mødet

1. Budget 2012.
Iza kunne konstaterer, at planen med at få bugt med tidligere års overskud var gennemført og vi kan forvente, at kassen er næsten ” tom ” ved sæsonafslutning ( bortset fra de dkr. 6900,- som vi vedtægtsmæssigt altid skal sikre er til stede ).
Længere drøftelse af, hvordan vi skal behandle budget 2012 og der blev opnået enighed om at der fremlægges 2 budgetforslag.

Budget 2012 forslag 1.
Standardbudget baseret på matchtilskud dkr.100,- / 50,- og weekendtilskud dkr. 500,- / 250,- Budgettet vil give et beskedent underskud, men vil erfaringsmæssigt blive dækket ind.
Matcher. Klubben betaler mad ( svarende til max. dkr. 100,- ) og aktive medlemmerne betaler greenfee + egne drikkevare. Passive betaler dkr. 50,- + egne drikkevare
Weekendtur. Medlemmers egenbetaling + klubbens tilskud dækker ophold, 2 x middag,2 x lunch og 2 x greenfee. Medlemmerne betaler egne drikkevare til middage og lunch, samt anden fortæring.
Julematch. Klubben betaler mad og greenfee. Drikkevare for egen regning.

Budget 2012 forslag 2.
Baseret på erfaringer om omkostningsniveauet i 2010 og 2011 fremsættes et forslag, så matcher og weekendtur opfattes af medlemmer som oplevet i de sidste 2 år.
Matchtilskud dkr. 130,- / 65,- og weekendtilskud dkr. 750,- / 375,-.
Matcher. Klubben betaler mad og drikkevare ( svarene til max. dkr.130,- ). Aktive medlemmerne betaler greenfee og passive medlemmer betaler dkr. 50,-.
Weekendtur. Medlemmers egenbetaling + klubbens tilskud dækker ophold, 2 x middag,2 x lunch og 2 x greenfee. I rimeligt omfang betaler klubben drikkevare til middage og lunch. Anden fortæring for egen regning.
Julematch. Klubben betaler mad og greenfee samt i rimeligt omfang drikkevare.
Budget 2012 forslag 2 vil betyde en kontingentforhøjelse pr. mdr. på dkr. 50,- / 25,-

2. Bestyrelsens forslag til generelforsamlingen
De forslag som blev aftalt på bestyrelsesmødet i juni 2011 blev gennemgået og enighed om at fremsætte dem som et samlet forslag, da der alene er tale om mindre ændringer til vedtægterne.

3. Diverse.
På generalforsamlingen vil gerne – under eventuelt – bede om medlemmernes holdning til
- Hvad er max. acceptabel egenbetaling til weekendtur?
- Vi må forvente over en årrække, at vi bliver flere passive medlemmer og dermed også færre aktive til matcher. Så hvad gør vi ?
- Efter muligheden for at arrangere matcher enten lørdag eller søndag skal alle matchledere inden åbningsmatchen informerer om hvilken ugedag matchen afholdes.
Referent FlemmingReferat fra bestyrelsesmøde afholdt den 07. juni 2011 på Residense de Monbrison, Auvillar- France

Deltagere:
Sigrid Knörzer
Iza Brøsch
Henning S. Larsen
Else Brooker substituerede for Joe, som var forhindret pga. en brækket ankel.
Flemming Jensen

1. Valg af næstformand iflg. Vedtægterne.
Joe blev valgt efter kampvalg, dog uden modkandidat, men under stående ovationer.

2. After Rock`s økonomiske situation.
Iza gennemgik den øjeblikkelige status. Vi følger budget og med forventet forbrug på resten af matcher i 2011 vil der være mulighed for at give ” lidt ekstra ” til weekend turen. Dog vigtigt at pointerer overfor medlemmerne, at 2011 bliver et underskudsår, som det også er planlagt og vi ikke kan forvente at have samme indtægter som tidligere med henblik på lempelser i bødekassen samt egenfinansiering af præmier til matcher.

3. Præmiesituationen.
Else kunne præsentere en liste over præmier fra ” posen ” og almindelig enighed om, at disse maximalt kan bruges som specialpræmier til matcher. Opfordring til matchledere om at få anvendt disse effekter. Bl.a. vil vi forsøge på weekendturen at få gjort indhug på samlingen. Beslutning om, at der budgetteres med - og reageres efter - indkøb af 1.st. og 2.nd. præmier som gavekort ( hhv 150,- dkr. og 100,- dkr. ) til matcher og der indkøbes i en ”Golf Kædeforretning”.

4. Matcher 2011 og herunder weekend-turen.
Der er kun 1 afbud til weekend-turen. Formanden undersøger vedr. status på et enkelt udestående og vil orienterer Finn/Iza om resultatet. Alt til turen er arrangeret. Der er reserveret 2 golfvogne pr. bane og kørselsvejledning udsendes snarest.
Øvrige matcher er under kontrol, dog mangler info fra KEH+ Iza/Helge om banevalg.

5. Oplæg til generalforsamling 03.12.2011
Foreløbig forslag til matchdatoer i 2012, hvor det på sidste generalforsamling blev besluttet at såvel lørdag som søndag kan anvendes efter matchledernes valg.
Match 1. 28. el. 29. april
Match 2. 12. el. 13. maj.
Match 3. ( weekend-tur ) 15 – 17 juni eller 22 – 24 juni
Match 4. 11. el. 12. august
Match 5. 15. el. 16. september.
Match 6. 06. el. 07. oktober.
Match 7. 03. el. 04. november
Match 8. ( julematch ) 01. december

Som noget nyt vil vi inden indkaldelse til generalforsamling udsende forslag til matchdatoer og anmode medlemmerne om ” at byde ind ” som matchledere, så vi forhåbentlig har de fleste matcher besat inden generalforsamlingen
Mindre tilpasninger af vedtægter som fremlægges på den kommende generalforsamling

• Indbydelse til matcher skal udsendes senest 3. uger før match.
• DGU – kort kræves for at blive medlem af After Rock.
• Bødekasse. Weekend tur tæller som kun en match.
• Bødekasse. Såfremt et medlem har tilmeldt sig en match, men melder fra pga. sygdom opkræves ingen bøde.
• Bødekasse. Ved et medlems langtidssygdom ( mere en 3 mdr. i sæsonen ) behandles afbud til en match fra ægtefælle/samlever på samme måde som den sygdomsramte.
• Et aktivt spillende medlem i en golfklub kan ikke være passiv medlem i After Rock.
• Alle deltagere i en match deltager i præmierækken.
• Gæstespilleres bidrag hæves til dkr. 150,- så det er på niveau med klubbens betaling til medlemmer.
• Den i 2011 neutraliserede regel vedr. gæste/klubaftaler gøres permanent og fjernes fra vedtægter.

6. Diverse
Nye medlemmer. Flertal i bestyrelsen finder ikke, der er behov for yderligere nye medlemmer udover det max. antal vi har fastsat i vedtægterne og derfor ingen grund til at give gæstespillere – med henblik på at skaffe flere medlemmer – bedre økonomiske betingelser end der er beskrevet i vedtægterne.
Medlemmers økonomi til weekend-turen. Den stigende ” komfort ” til weekendarrangementer lægger pres på medlemmernes bidrag, hvilket dog har været lidt ” skjult ” bag et større tilskud fra klubben, og det kan ikke forventes at fortsætte. Derfor spørges medlemmerne på den kommende generalforsamling om en smertegrænse for egenbetaling, så matchledere kan have guidelines.
Hjemmeside. En længere og til tider ganske engageret drøftelse fandt sted og det fremgik, at ambitionsniveauet for udviklingen af hjemmesiden ikke er helt ensartet i bestyrelsen. Der er dog enighed om at vi har en god og velfungerende hjemmeside, som indeholder de oplysninger, som medlemmerne har brug for.
Stor spredning i bestyrelsesmedlemmernes opfattelse vedr. medlemmernes benyttelse af hj. siden bl.a. illustreret ved at ingen medlemmer har reageret over manglende opdatering af historik og galleri. Endvidere oplever administrator stor forskellighed i medlemmernes tilgang til anvendelse af hj. sidens faciliteter.
Flertallet i bestyrelsen finder vi ikke p.t. skal udvikle yderligere på hj. siden, men lade den nuværende udgave bundfælde sig hos medlemmerne og derfor ikke på nuværende tidspunkt beskrive noget i vedtægterne vedr. hj. side.
Meget positiv holdning til udsendelse af mails, når der er opdateringer på hj. siden.

Administrator har et ønske om retningslinier for galleri/billeder. Enighed om følgende:

• Billedmaster ( pt. Finn F ) sikrer, at der til hver match tages et passende antal billeder, hvoraf et stk skal være et ” klassebillede ”
• Efter matchen udvælger Billedmaster max. 10 billeder incl. Klassebillede pr. match – weekendmatch dog max 30 billeder – og sender disse via mail til administrator snarest mulig.
• Billedmaster og administrator gennemgår galleri på hj.siden og tilpasser antallet af billeder i.h.t ovenstående
En drøftelse om nødvendigheden af udsendelse - kun til matchlederne – af retningslinier for hvad der skal gøres før, under og efter match blev ikke endelig afklaret. Reglerne er dog beskrevet i vedtægterne.

Referent
Flemming J.